Risdwiyanto (4984)


# Sungkem.. #
 Risdwiyanto
Nilai: 131 Komentar: 30
17 tahun yang lalu
#The Fly...#
 Risdwiyanto
Nilai: 98 Komentar: 27
17 tahun yang lalu
# Sebuah Monumen... #
 Risdwiyanto
Nilai: 44 Komentar: 10
17 tahun yang lalu
# Menatap Jauh... #
 Risdwiyanto
Nilai: 44 Komentar: 13
17 tahun yang lalu
# Grand Mosque #
 Risdwiyanto
Nilai: 134 Komentar: 32
17 tahun yang lalu
#Bercengkrama....#
 Risdwiyanto
Nilai: 227 Komentar: 52
17 tahun yang lalu
#Candid...#
 Risdwiyanto
Nilai: 116 Komentar: 31
17 tahun yang lalu
"Kawanku Rully beraksi..."
 Risdwiyanto
Nilai: 163 Komentar: 39
17 tahun yang lalu
HULK...?!?
 Risdwiyanto
Nilai: 86 Komentar: 20
17 tahun yang lalu
# Laba-laba kecilku.. #
 Risdwiyanto
Nilai: 142 Komentar: 31
17 tahun yang lalu
# Need More Color #
 Risdwiyanto
Nilai: 76 Komentar: 22
17 tahun yang lalu
" Sisa Kejayaan "
 Risdwiyanto
Nilai: 137 Komentar: 30
17 tahun yang lalu
"The FLY"
 Risdwiyanto
Nilai: 113 Komentar: 35
17 tahun yang lalu
#[email protected] Sarang#
 Risdwiyanto
Nilai: 73 Komentar: 30
17 tahun yang lalu
"My STYLE"
 Risdwiyanto
Nilai: 182 Komentar: 42
17 tahun yang lalu
"Andaikan saja........"
 Risdwiyanto
Nilai: 56 Komentar: 19
17 tahun yang lalu
"Jee-han...."
 Risdwiyanto
Nilai: 150 Komentar: 41
17 tahun yang lalu
"SOSOK...."
 Risdwiyanto
Nilai: 61 Komentar: 19
17 tahun yang lalu
"NEKAT TERJUN......"
 Risdwiyanto
Nilai: 37 Komentar: 13
17 tahun yang lalu
Tangan "beracun"...
 Risdwiyanto
Nilai: 30 Komentar: 8
17 tahun yang lalu
"Menara"
 Risdwiyanto
Nilai: 21 Komentar: 12
17 tahun yang lalu
"Refleksi"
 Risdwiyanto
Nilai: 23 Komentar: 11
17 tahun yang lalu
"Incog Guitar"
 Risdwiyanto
Nilai: 15 Komentar: 6
17 tahun yang lalu
"Stand By.."
 Risdwiyanto
Nilai: 19 Komentar: 11
17 tahun yang lalu
"Diatas Awan..."
 Risdwiyanto
Nilai: 15 Komentar: 8
17 tahun yang lalu
....hinggap donk!!!...
 Risdwiyanto
Nilai: 31 Komentar: 11
17 tahun yang lalu
..Ulat terlilit kawat...
 Risdwiyanto
Nilai: 9 Komentar: 8
17 tahun yang lalu
...Sinar apaan tuh..???....
 Risdwiyanto
Nilai: 15 Komentar: 9
17 tahun yang lalu
....Berlapis.....
 Risdwiyanto
Nilai: 31 Komentar: 12
17 tahun yang lalu
Kutebar Damaiku....
 Risdwiyanto
Nilai: 7 Komentar: 2
17 tahun yang lalu
Savana Hatiku.....
 Risdwiyanto
Nilai: 23 Komentar: 8
17 tahun yang lalu
Belalang Kecilku....
 Risdwiyanto
Nilai: 9 Komentar: 3
17 tahun yang lalu
Ough...Segarnya aku!!!
 Risdwiyanto
Nilai: 7 Komentar: 3
17 tahun yang lalu
Menatap Gerbang Nirwana
 Risdwiyanto
Nilai: 57 Komentar: 16
17 tahun yang lalu