Agus Sondik F (6845)


.... nembang....
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
..napeni...
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
masak
 Agus Sondik F
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
...prepare....
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
budallll.....
 Agus Sondik F
Nilai: 28 Komentar: 5
2 tahun yang lalu
....sendiri....
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
bermain
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
wayang
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
..kambingku....
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
pagi...
 Agus Sondik F
Nilai: 11 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
Bangkitlah indonesiaku
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
..bercengkerama....
 Agus Sondik F
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
...sendiri lagi....
 Agus Sondik F
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
...sendiri .....
 Agus Sondik F
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
bermain busa....
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
...dirumah aja cingg........
 Agus Sondik F
Nilai: 5 Komentar: 0
2 tahun yang lalu
...mancing sandal....
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
...teman....
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
..belajar di rumah......
 Agus Sondik F
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
...sejoli.....
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
penyadap nira kelapa
 Agus Sondik F
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
penyadap nira kelapa..
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
..merumput...
 Agus Sondik F
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
.... tari emprak....
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
ke sawah....
 Agus Sondik F
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
...belajar di rumah.....
 Agus Sondik F
Nilai: 23 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
...nge mall...
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
nderek bapak
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
Bujang ganong
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
... sarungku....
 Agus Sondik F
Nilai: 19 Komentar: 3
2 tahun yang lalu
pacu dara
 Agus Sondik F
Nilai: 14 Komentar: 2
2 tahun yang lalu
pacu dara
 Agus Sondik F
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
....regenerasi...
 Agus Sondik F
Nilai: 106 Komentar: 23
10 tahun yang lalu
..semangat pagi....
 Agus Sondik F
Nilai: 106 Komentar: 23
10 tahun yang lalu
...pulang.....
 Agus Sondik F
Nilai: 95 Komentar: 20
10 tahun yang lalu
...pusinggggg.....
 Agus Sondik F
Nilai: 94 Komentar: 21
10 tahun yang lalu
..menunggu.....
 Agus Sondik F
Nilai: 55 Komentar: 13
10 tahun yang lalu
..sendiri....
 Agus Sondik F
Nilai: 37 Komentar: 7
10 tahun yang lalu
....berangkat....
 Agus Sondik F
Nilai: 283 Komentar: 65
11 tahun yang lalu
...menyambut pagi....
 Agus Sondik F
Nilai: 93 Komentar: 24
11 tahun yang lalu
mengejar Rol....
 Agus Sondik F
Nilai: 146 Komentar: 32
11 tahun yang lalu
...siluet pagi....
 Agus Sondik F
Nilai: 55 Komentar: 11
11 tahun yang lalu
..angkutan desa.....
 Agus Sondik F
Nilai: 127 Komentar: 27
11 tahun yang lalu
..angkutan-2....
 Agus Sondik F
Nilai: 56 Komentar: 12
11 tahun yang lalu
..angkutanku.....
 Agus Sondik F
Nilai: 110 Komentar: 24
11 tahun yang lalu
...pulang sekolah...
 Agus Sondik F
Nilai: 98 Komentar: 22
11 tahun yang lalu
....guratan usia......
 Agus Sondik F
Nilai: 68 Komentar: 14
11 tahun yang lalu
..tanya jalan....
 Agus Sondik F
Nilai: 127 Komentar: 29
11 tahun yang lalu
..Pagi Indonesiaku....
 Agus Sondik F
Nilai: 41 Komentar: 8
11 tahun yang lalu